Quy ước đặt tên resource trong Android


Là một lập trình viên, có thể bạn đã sử dụng các thư viện hỗ trợ để làm cho code của mình sạch, đẹp hơn và dễ sử dụng hơn. […]

Read More

Lập trình viên nên viết code “Tường minh” hay “Thông minh”?


Tuần vừa rồi, nhóm của tôi được yêu cầu xây dựng một sản phẩm cho công ty. Sau khi họp review design, concept,,..thì chúng tôi bắt tay vào quá trình […]

Read More