Phần 2: Kiến trúc dự án trong Android – MVP


1. Giới thiệu Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về mô hình MVC trong Android. Ở phần này chúng ta cùng tìm hiểu về mô hình MVP trong android. MVP là gì thế nhể? […]

Read More

Phần 1: Kiến trúc dự án trong Android – MVC


1. Giới thiệu Khi bắt tay vào xây dụng một ứng dụng, chúng ta thường nghĩ ngay đến việc sẽ sử dụng mô hình phát triển nào để dễ maintenance […]

Read More