Android

Quy ước đặt tên resource trong Android

Là một lập trình viên, có thể bạn đã sử dụng các thư viện hỗ trợ để làm cho code của mình sạch, đẹp hơn và dễ sử dụng hơn. Với Java bạn đã tuân theo quy ước đặt tên như camelCase, nhưng còn với Android thì như vậy đã đủ chưa?

Bạn đã bao giờ làm tương tự cho các resource như drawable, string? Có lẽ là không. Hôm nay tôi sẽ thảo luận về một số quy ước đặt tên cho resource trong Android.

Layout

Các file layout phải khớp với tên của các thành phần(Activity/Fragment,…) trong Android mà chúng được dùng, nhưng nên dùng tên của các thành phần để bắt đầu. Ví dụ: nếu chúng ta đang tạo layout cho SignInActivity , tên của file layout sẽ là activity_sign_in.xml

Một trường hợp hơi khác là khi chúng ta đang tạo một layout để dùng trong các Adapter, để đưa vào ListView hoặc Recyclerview . Trong trường hợp này, tên của file nên bắt đầu bằng item_ .

Ví dụ về các quy ước đặt tên cho các file layout

String

Tên string bắt đầu bằng một tiền tố xác định phần chúng thuộc về. Ở đây, tôi sử dụng <HOW>_<DESCRIPTION> để đặt tên string. <HOW> để cho biết lý do của string sẽ được sử dụng và descriptioncung cấp thêm thông tin.

Ví dụ:

  • <string name="label_home">Home</string> : how = label & home là mô tả của chuỗi.
  • <string name="hint_user_name">Enter Your Name</string> : how = hint & user_name là mô tả chuỗi.

Drawables

Tôi sử dụng <WHAT>_<DESCRIPTION> để đặt tên cho drawables. <WHAT> là có thể là Button, Dialog, Divider, Icon, v.v. và descriptioncung cấp thêm thông tin.


Dimensions

Ứng dụng chỉ nên xác định một nhóm kích thước giới hạn, được sử dụng lại liên tục.

<WHAT>_<WHERE>_<SIZE> :

  • <WHAT> : Nó có thể là width(tính bằng dp), height (tính bằng dp), size (nếu chiều rộng == chiều cao), margin (tính bằng dp), padding (tính bằng dp), elevation (tính bằng dp). text_size (tính bằng sp).
  • <WHERE>: Nó có thể là bất kỳ mục cụ thể hoặc loại bỏ phần này nếu được sử dụng trong suốt ứng dụng.
  • <SIZE>: Nó có thể là dp hoặc sp .

Đó là tất cả! Mặc dù quy ước này không bao gồm tất cả các loại resource, nhưng nó cung cấp một giải pháp dễ sử dụng cho những loại được sử dụng nhiều nhất. Vui lòng thêm các quy ước và đưa ra gợi ý để tôi có thể học hỏi thêm từ kinh nghiệm của bạn.

Được gắn thẻ , , , , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *